Algemene voorwaarden

1 Onderwerp
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als de gebruiker beroep doet op de diensten van COFEP. Als we in het kader van deze ‘Algemene voorwaarden’ spreken over “gebruiker”, wordt bedoeld: de school of organisatie die de oefenfirma organiseert. COFEP is een project van Connectief vzw. Als de Algemene voorwaarden COFEP vermelden, is dit altijd in het kader van de werking van Connectief vzw.

2 Auteursrecht
Het auteursrecht van de handleidingen, handboeken of ander ontwikkeld materiaal behoort steeds toe aan Connectief vzw.

3 Correspondentie
Alle correspondentie gebeurt per mail. De gebruiker moet verplicht een mailadres opgegeven om o.a. facturen en herinneringen te ontvangen. Elke wijziging moet aan COFEP meegedeeld worden via cofep@cofep.be.

4 Tarieven en tariefaanpassingen
a Connectief vzw bepaalt jaarlijks de tarieven voor het lidgeld en de deelname aan BELFAIR.
b COFEP communiceert de tariefaanpassingen voor 15 juni van het volgende schooljaar per mail.

5 Facturatie
a De gebruiker ontvangt facturen en herinneringen via mail. Een eerste schijf wordt gefactureerd in september, een tweede voor BELFAIR in januari.
b Eventuele klachten over facturen moeten gemeld worden aan Connectief vzw binnen de 15 dagen na de factuurdatum via cofep@cofep.be.
c De facturen zijn te betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum.
De gebruiker zal een betalingsherinnering per mail ontvangen als de gebruiker niet tijdig betaalt. Bij het niet betalen van de rappel in de vermelde termijn, zal de gebruiker geen toegang meer hebben tot de software van COFEP en/of zal niet mogen deelnemen aan BELFAIR.

6 Aansluiting: tarieven
a Elke oefenfirma geregistreerd bij COFEP moet jaarlijks lidgeld betalen.
b De aansluiting start op 1 september en eindigt op 31 augustus van het volgende jaar.
c De dienstverlening is gegarandeerd zolang de gebruiker jaarlijks zijn bijdrage betaalt.
d De naam van een oefenfirma moet minstens 3 jaar behouden blijven.
e De aansluiting wordt stilzwijgend verlengd als de gebruiker Connectief vzw niet verwittigt over stopzetting of onderbreking van de activiteiten voor 15 september. (via mail naar cofep@cofep.be)

7 Onderbreking of stopzetting van de oefenfirma door de gebruiker
a De gebruikers die de activiteiten van een oefenfirma onderbreken kunnen dit doen voor maximum 2 jaar. Er moet dan geen bijdrage betaald worden.
b De gebruikers die de activiteiten van een oefenfirma definitief stopzetten, melden dit aan COFEP.

8 Onderbreking of stopzetting van een oefenfirma door COFEP
a COFEP heeft het recht op elk moment de dienstverlening te onderbreken of stop te zetten indien de gebruiker de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet respecteert.
b In geval van onderbreking of stopzetting van de dienstverlening door COFEP omwille van de overtreding van één of meerdere regels van deze algemene voorwaarden, heeft de gebruiker geen recht op schadevergoeding noch terugbetaling.
c In geval van betwisting van de onderbreking of de stopzetting van een oefenfirma door COFEP, meldt de gebruiker dit via cofep@cofep.be. Connectief vzw zal deze klacht behandelen binnen één maand.

De aansluiting bij COFEP geeft toegang tot volgende dienstverlening (punt 9 tot 12)

9 Algemene dienstverlening
a De toegang tot het Belgische netwerk van oefenfirma’s van COFEP en het internationale netwerk van oefenfirma’s van EUROPEN-PEN International e.v..
b Toegang tot opleidingen, evenementen en wedstrijden georganiseerd door COFEP.

10 Technische ondersteuning
a De toegang tot de site, software en mailsysteem voor Belgische oefenfirma’s van COFEP.
b De toegang tot de ERP-software MS Dynamics NAV en Odoo op voorwaarde dat de bijkomende opleidingen gevolgd worden en de betaling van de licentiekost gebeurd is (enkel voor MS Dynamics NAV).

11 Ondersteunende diensten
a De begeleiders van oefenfirma’s kunnen beroep doen op de technische en pedagogische begeleiding van het COFEP team.
b De informatie voor de Belgische oefenfirma’s over de technische procedures en andere overeenkomsten binnen COFEP en EUROPEN-PEN International e.v..

12 Beurzen
a De toegang tot regionale beurzen in België, BELFAIR en beurzen georganiseerd door de buitenlandse centrales aangesloten bij EUROPEN-PEN International e.v. indien de reglementen van de organisatoren gerespecteerd worden.
b De organisator communiceert de deelnameprijs aan de regionale beurzen in België. Elk jaar bepaalt COFEP de data en plaatsen zonder verantwoordelijkheid voor de organisatie. COFEP heeft een ondersteunende rol.
c Elke deelname aan BELFAIR is betalend.
d Het ontvangend land bepaalt de deelnameprijs voor de internationale beurzen in het buitenland.

In geval van aansluiting bij COFEP, onderwerpt de gebruiker zich aan volgende voorwaarden (punt 13 tot 15).

13 De organisatie van een oefenbedrijf
a Een oefenfirma biedt geen echte producten noch echte diensten aan. Het aanbieden van echte producten of diensten vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
b De oefenfirma drijft enkel handel met andere binnenlandse en buitenlandse oefenbedrijven ingeschreven in de databank die COFEP ter beschikking stelt.
c De oefenfirma stelt zijn bedrijf en administratie open voor de medewerkers van COFEP.
d Zonder schriftelijke toestemming van COFEP, communiceert de gebruiker niets over het concept van de oefenfirma’s buiten het netwerk met name de documenten, het materiaal en de wachtwoorden.
e De gebruiker engageert zich om alle wijzigingen van gegevens van de oefenfirma door te voeren in de database (adres, openingsuren…)
f De gebruiker vermeldt uitdrukkelijk in alle publicaties (handelsdocumenten, webshop, mail) dat de handelingen niet rechtsgeldig zijn en dat ze deel uitmaken van een pedagogisch project. Connectief vzw neemt afstand van fouten die in deze context gemaakt worden.

14 De materiele voorwaarden
a De oefenfirma beschikt over een recente informatica-infrastructuur die goed werkt, beschikt over een goede internetverbinding en een toegang tot de diensten ter beschikking gesteld door COFEP.
b De oefenfirma beschikt over recent bureaumateriaal en recente communicatiemiddelen zodat ze bereikbaar is tijdens de opgegeven openingsuren.
c De gebruiker engageert zich het materiaal ter beschikking gesteld door COFEP correct te gebruiken.

15 Informatie en opleidingen
a De gebruiker engageert zich de begeleider van de oefenfirma goed te omkaderen. De begeleider mag deelnemen aan vergaderingen, opleidingen en workshops georganiseerd door COFEP.
b De gebruiker stelt zijn documenten ter beschikking van de andere oefenfirma’s (op eenvoudig verzoek van COFEP) om zo ook de werking van anderen te verbeteren.

16 Klachten
In geval van klachten, verzoeken we de gebruiker een mail te sturen naar cofep@cofep.be. Connectief vzw engageert zich de klacht te behandelen binnen één maand.